top of page

POLSKA SZKOŁA im. Św. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

w Munster, IN

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZNIA

 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Językiem obowiązującym w Szkole jest język polski.

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej.

3. Uczniowie Szkoły powinni godnie i z szacunkiem reprezentować społeczność polonijną w USA.

II. OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST:

 • punktualnie i systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne,

 • brać udział w uroczystościach i wycieczkach szkolnych,

 • przynosić do szkoły podręczniki i przybory szkolne,

 • posiadać odpowiedni dla ucznia ubiór,

 • stosować się do polecenia nauczyciela w klasie,

 • starannie odrabiać zadane lekcje,

 • uzupełniać braki wynikłe z nieobecności w szkole,

 • okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły orasz kolegom,

 • szanować mienie szkolne.

 

III. UCZNIOWI NIE WOLNO:

 • przeszkadzać innym podczas lekcji,

 • stosować przemocy fizycznej, używać wulgarnych słów,

 • żuć gumę lub jeść w czasie zajęć lekcyjnych,

 • śmiecić w klasach i na korytarzach,

 • przynosić przedmiotów, mogących zagrażać zdrowiu innych,

 • używać telefonu komórkowego i innych gier elektronicznych i innych przedmiotów nie związanych z procesem nauczania,

 • wychodzić na zewnątrz budynku w czasie godzin lekcyjnych.

 

IV. UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • nauki j. polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce,

 • zgłaszania nauczycielowi trudności w nauce,

 • uzyskania od nauczyciela niezbędnej pomocy w nauce,

 • zgłoszenia do nauczyciela lub dyrekcji złośliwego zachowania lub zastraszania przez innych uczniów (bulling),

 • zgłoszenia do dyrektora nieodpowiedniego traktowania przez nauczyciela.

 

V. NAGRODY:

Uczeń może otrzymać za postępy w nauce, pilność, udział z konkursach szkolnych lub międzyszkolnych oraz wzorowe zachowanie:

 • wyróżnienie w klasie lub przed całą szkołą,

 • dyplom gratulacyjny,

 • nagrodę książkową,

 • nagrodę rzeczową lub inne wyróżnienie, ustalone przez Radę Pedagogiczną i Zarząd Szkoły.

 

VI. KARY:

Za niewłaściwe zachowanie w szkole uczeń może być ukarany:

 • upomnieniem w klasie,
 • uwagą pisemną do rodziców,

 • wezwaniem rodziców na rozmowę do dyrektora,

 • obniżeniem oceny z zachowania,

 • tymczasowym zawieszeniem w zajęciach lekcyjnych,

 • dyscyplinarnym usunięciem ze szkoły.

 

Logo 1.jpg
bottom of page