top of page
Logo 1.jpg

POLSKA SZKOŁA im. Św. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W MUNSTER, IN

pod patronatem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko – Katolickiego w Ameryce (PRCUA)

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

 

Artykuł I: Nazwa Szkoły

Paragraf 1 – Pełna nazwa szkoły brzmi: Polska Szkoła Języka Polskiego i Tańca.

Paragraf 2 – Szkoła mieści się przy Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych, pod adresem:

1628 Ridge Road, Munster, IN 46321

 

Artykuł II: Zadania Szkoły i jej cele

 

Paragraf 1 – Zadaniem szkoły jest:

 • szeroko pojęta nauka języka polskiego (mówienie, czytanie, pisanie oraz myślenie),

 • nauka dziejów narodu polskiego i jego historii,

 • nauka geografii Polski,

 • poznawanie polskiej kultury,

 • pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji,

 • nauka polskich tańców narodowych i ludowych,

 • wychowanie dzieci i młodzieży w wierze rzymsko-katolickiej.

 

Paragraf 2 – Programy nauczania, oparte na wytycznych programowych Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,

                        obejmują następujące przedmioty nauczania:

 • język polski, historia Polski, geografia Polski,

 • religia

 • oraz naukę polskich tańców ludowych.

 

Paragraf 3 – Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim.

Paragraf 4 – Celem szkoły jest:

 • umożliwienie każdemu uczniowi zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 • wzbudzanie poczucia przynależności narodowej i dumy ze swojego pochodzenia,

 • przygotowanie uczniów do brania czynnego i aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, zarówno polskiej,

                           jak i amerykańskiej.​

Artykuł III: Organizacja pracy Szkoły

 

Paragraf 1 – Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego prowadzi naukę na poziomie:

 • przedszkola

 • zerówki

 • 8-letniej szkoły podstawowej,

 • 3-letniego liceum

 

Paragraf 2 – Do szkoły przyjmowane są dzieci generalnie według wieku:                                                          

  (6 lat - zerówka, 7 lat - klasa 1), a do starszych klas - według posiadanych umiejętności.                                                                 Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły czwarty rok życia.

Paragraf 3 – Nauka na każdym poziomie odbywa się w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną  program nauczania oraz

 o zatwierdzone przez Radę podręczniki.

Paragraf 4 – Wniosek o przeniesienie do klasy wyższej lub niższej można składać u nauczyciela danej klasy do trzech tygodni od                                   rozpoczęcia roku szkolnego.                                        

 Nauczyciel, po zaopiniowaniu prośby, który przekazuje ją dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji.

 Każdy wniosek  zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Paragraf 5 – Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor,zastępca dyrektora oraz wszyscy nauczyciele.

Paragraf 6 – Nauczyciele pracujący w Szkole posiadają kwalifikacje pedagogiczne, podnoszone stale poprzez kursy dla nauczycieli                                 szkół polonijnych, organizowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Paragraf 7 – Podręczniki (czytanki szkolne) są wypożyczane każdemu dziecku odpłatnie przez szkołę.

 Ćwiczenia i skrypty kupuje się w szkole.

Paragraf 8 – Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, w pierwszą sobotę po święcie „Labor Day”, a kończy w maju - w niedzielę,                                      tydzień przed świętem „Memorial Day”.

Paragraf 9 – Zapisy na nowy rok szkolny odbywają się w kwietniu. Rejestrację każdego ucznia należy ponawiać co roku. Opóźniona                               rejestracja wiąże się z ryzykiem braku miejsca w kolejnym roku szkolnym.

                       Rejestracja po terminie podlega dodatkowej opłacie w wysokości $100.00

Paragraf 10 – Przy zapisie należy:

 •   uiścić opłatę rejestracyjną (ustalaną przez Zarząd Szkoły),

 •   zapłacić za ubezpieczenie dziecka w PRCUA,

 •   wpisać się na listę prac społecznych na rzecz Szkoły.

 

Paragraf 11 – Zajęcia szkolne odbywają się w soboty od godziny 9:00 am do 12:15 pm.

Paragraf 12 – Rok szkolny dzieli się na 2 semestry:

 • semestr I, który rozpoczyna się we wrześniu i kończy w trzecią sobotę stycznia,

 • semestr II, który rozpoczyna się w czwartą sobotę stycznia i trwa do końca roku szkolnego.

Paragraf 13 – Rodzice mają prawo do rezygnacji ze szkoły i do otrzymania zwrotu zapłaty według następujących zasad:

                      • $100 – kwota pobrana bez względu na wypis ucznia(ów) ze szkoły od dnia zapisu do 31 lipca.

                      50% – szkoła pobiera dokonanej wpłaty od dnia 1 sierpnia do 1 października.

Szkoła nie zwraca opłat w przypadku:

                      wypisu ucznia(ów) po dniu 1 października

                       usunięcie ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną

 

 

Artykuł IV: Uczniowie Szkoły

 

Paragraf 1 – Językiem obowiązującym w szkole jest j. polski i oczekuje się od uczniów porozumiewania  się w tym języku

                       w czasie zajęć szkolnych.

Paragraf 2 – Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować Szkołę.

Paragraf 3 – Każdy uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotów obowiązujących na danym poziomie nauczania oraz z zachowania.

 Najwyższą oceną z przedmiotów jest „celujący”a  najwyższą oceną z zachowania jest ocena „wzorowa”.

Paragraf 4 – Obowiązkiem ucznia jest odrabianie zadanych lekcji. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole, powinien w miarę

 możliwości jak najszybciej odrobić zaległe zadania.                                      

 Zadania należy sprawdzać na stronie e-mailowej szkoły. Wyjątek stanowią zaplanowane testy, których termin

 zdawania uczeń musi uzgodnić z nauczycielem.

Paragraf 5 – Udział uczniów w przedstawieniach szkolnych, wyjazdach do teatru lub kina, czy w Paradzie 3-go Maja

 itp., jest częścią programu nauczania i wchodzi w zakres obecności w szkole.

Paragraf 6 – Uczeń, który w czasie roku szkolnego opuści 10 lub więcej dni nauki, nie może otrzymać na koniec roku świadectwa                                    wzorowego ucznia (świadectwo z paskiem), z wyjątkiem ciężkich chorób lub wypadków losowych.

Paragraf 7 – Na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy,  podpisane przez dyrektora                           szkoły i wychowawcę. Przed otrzymaniem świadectwa wszelkie zobowiązania względem szkoły muszą być uregulowane.

Paragraf 8 – Absolwenci klasy 8 otrzymują Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 Absolwenci III klasy liceum otrzymują Świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego -

 Świadectwo Dojrzałości.

Paragraf 9 – Prawa i obowiązki ucznia określone są w Regulaminie Ucznia.

 

Artykuł V: Rodzice

 

Paragraf 1 – Do obowiązków Rodziców należy uregulowanie opłat za Szkołę, zgodnie z regulaminem rejestracji i innych

 zobowiązań szkolnych.

Paragraf 2 – Rodzice powinni sprawdzać komunikaty szkolne, wysyłane w postaci elektronicznej  (e-maile).

Paragraf 3 – Na bieżąco należy informować Zarząd Szkoły o zmianach adresu, telefonu, e-maila oraz uaktualniać numery telefonów                             awaryjnych, koniecznych w przypadku nagłej sytuacji (choroba dziecka, wypadek itp.).

Paragraf 4 – Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły:

​                     a) uczniowie od przedszkola do klasy 4 powinni być przyprowadzani i odbierani przez rodziców lub opiekunów                                                 bezpośrednio (do /z)  budynku szkolnego,

                     b) uczniowie z klas 5 - 8 powinni być odbierani przez rodziców/opiekunów przed frontowymi drzwiami frontowymi                                         drzwiami budynku szkoły, z wyjątkiem uczniów posiadających pisemne zezwolenie rodziców na samodzielne                                               opuszczanie szkoły,

                     c) uczniowie liceum mogą sami opuszczać budynek szkoły.

 

Paragraf 5 – Rodzice mają obowiązek punktualnego przywożenia dzieci na zajęcia szkolne i oraz punktualnego ich odbierania.

Paragraf 6 – Rodziców obowiązuje pisemne lub ustne zwolnienie dzieci z zajęć szkolnych i usprawiedliwianie ich nieobecności.

Paragraf 7 – Obowiązkowe spotkania rodziców z nauczycielami (tzw. wywiadówki) odbywają się po zakończeniu pierwszego semestru                          nauki.

Paragraf 8 – Rodzice powinni aktywnie angażować się w działalność Szkoły:                

   (trójki klasowe, prace społeczne itp.).

Paragraf 9 - Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w szkole przez ucznia.

Paragraf 10 - W przypadku konieczności zamknięcia szkoły ze względu na warunki pogodowe lub inne niespodziewane okoliczności,                              rodzice otrzymają zawiadomienie drogą e-mailową lub telefoniczną przed godziną 7:45am.

 

 

 

Regulamin o powyższym brzmieniu wchodzi w życie po zatwierdeniu przez Grono Pedagogiczne i Zarząd Szkoły,

z dniem rozpoczęcia roku szkolnego.

bottom of page