REGULAMIN SZKOŁY

 

 

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.

                                                                                                                                                            Jan Paweł II

 

 

 

Artykuł I

 

Nazwa Szkoły

 

Paragraf 1 – Pełna nazwa szkoły brzmi: Polska Szkoła Języka Polskiego i Tańca.

 

Paragraf 2 – Szkoła mieści się przy Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych, pod adresem:

1628 Ridge Road, Munster, IN 46321

 

Artykuł II

Zadania Szkoły i jej cele

Paragraf 1 – Zadaniem szkoły jest:

 • szeroko pojęta nauka języka polskiego (mówienie, czytanie, pisanie oraz myślenie),

 • nauka dziejów narodu polskiego i jego historii,

 • nauka geografii Polski,

 • poznawanie polskiej kultury,

 • pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji,

 • nauka polskich tańców narodowych i ludowych

 • wychowanie dzieci i młodzieży w wierze rzymsko-katolickiej.

Paragraf 2 – Programy nauczania, oparte na wytycznych programowych Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, obejmują następujące przedmioty nauczania:

 • język polski,

 • historia Polski,

 • geografia Polski,

 • religia

 • oraz naukę polskich tańców ludowych

Paragraf 3 – Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim.

Paragraf 4 – Celem szkoły jest:

   • umożliwienie każdemu uczniowi zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
    • wzbudzanie poczucia przynależności narodowej i dumy ze swojego pochodzenia,

    • przygotowanie uczniów do brania czynnego i aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, zarówno polskiej, jak i amerykańskiej

 

 

Artykuł III: Organizacja pracy Szkoły

 

Paragraf 1 – Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego prowadzi naukę na poziomie:

 • przedszkola

 • zerówki

 • 8-letniej szkoły podstawowej,

 • 3-letniego liceum

 

Paragraf 2 – Do szkoły przyjmowane są dzieci generalnie według wieku (6 lat – zerówka, 7 lat – klasa 1), a do starszych klas - według posiadanych umiejętności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły trzeci rok życia.

 

Paragraf 3 - Nauka na każdym poziomie odbywa się w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną program nauczania oraz o zatwierdzone przez Radę podręczniki.

 

Paragraf 4 - Wniosek o przeniesienie do klasy wyższej można składać u nauczyciela, który prośbę opiniuje i przekazuje dyrektorowi szkoły. Każdy wniosek analizuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

Paragraf 5 – Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor, vice dyrektor oraz wszyscy nauczyciele.

 

Paragraf 6 - Nauczyciele pracujący w Szkole posiadają kwalifikacje pedagogiczne, podnoszone stale poprzez kursy dla nauczycieli szkół polonijnych, organizowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 

Paragraf 7 - Podręczniki (czytanki szkolne) są wypożyczane każdemu dziecku odpłatnie przez szkołę. Ćwiczenia i skrypty kupuje się w szkole.

 

Paragraf 8 - Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, w pierwszą sobotę po święcie „Labor Day”, a kończy w maju – w niedzielę, tydzień przed świętem „Memorial Day”.

 

Paragraf 9 – Zapisy na nowy rok szkolny odbywają się w ostatnią niedzielę sierpnia.

 

Paragraf 10 – Przy zapisie należy:

a) uiścić opłatę rejestracyjną (ustalaną przez Zarząd Szkoły),

b) zapłacić za ubezpieczenie dziecka w PRCUA,

c) wpisać się na listę prac społecznych na rzecz Szkoły

 

Paragraf 11 – Zajęcia szkolne odbywają się w soboty od godziny 9:00 am do 12:15 pm.

 

Paragraf 12 – Rok szkolny dzieli się na 2 semestry:

 

   • semestr I, który rozpoczyna się we wrześniu i kończy w trzecią sobotę stycznia,

   • semestr II, który rozpoczyna się w czwartą sobotę stycznia i trwa do końca roku szkolnego.

 

 

Artykuł IV: Uczniowie Szkoły

 

Paragraf 1 – Językiem obowiązującym w szkole jest j. polski i oczekuje się od uczniów porozumiewania się w tym języku w czasie zajęć szkolnych.

 

Paragraf 2 – Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować Szkołę.

 

Paragraf 3 – Każdy uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotów obowiązujących na danym poziomie nauczania oraz z zachowania. Najwyższą oceną z przedmiotów jest „celujący”; najwyższą oceną z zachowania jest ocena „wzorowa”.

 

Paragraf 4 – Obowiązkiem ucznia jest odrabianie zadanych lekcji. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole, powinien w miarę możliwości jak najszybciej odrobić zaległe zadania. Zadania należy sprawdzać na stronie e-mailowej szkoły. Wyjątek stanowią zaplanowane testy, których termin zdawania uczeń musi uzgodnić z nauczycielem.

 

Paragraf 5 - Udział uczniów w przedstawieniach szkolnych, wyjściach do teatru lub kina, czy w Paradzie 3-go Maja itp., jest częścią programu nauczania i wchodzi w zakres obecności w szkole.

 

Paragraf 6 – Uczeń, który w czasie roku szkolnego opuści 10 lub więcej dni nauki, nie może otrzymać na koniec roku świadectwa wzorowego ucznia (świadectwo z paskiem), z wyjątkiem ciężkich chorób lub wypadków losowych.

 

Paragraf 7 – Na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy, podpisane przez dyrektora szkoły i wychowawcę. Przed otrzymaniem świadectwa wszelkie zobowiązania względem szkoły muszą być uregulowane.

 

Paragraf 8 – Absolwenci klasy 8 otrzymują Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Absolwenci III klasy liceum otrzymują Świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu

egzaminu maturalnego – Świadectwo Dojrzałości.

 

Paragraf 9 – Prawa i obowiązki ucznia określone są w Regulaminie Ucznia.

 

 

Artykuł V. Rodzice

 

Paragraf 1 – Do obowiązków Rodziców należy uregulowanie opłat za Szkołę, zgodnie z regulaminem rejestracji i innych zobowiązań szkolnych.

 

Paragraf 2 – Rodzice powinni sprawdzać komunikaty szkolne, wysyłane w postaci elektronicznej (e-maile).

 

Pragraf 3 – Na bieżąco należy informować Zarząd Szkoły o zmianach adresu, telefonu, e-maila oraz uaktualniać numery telefonów awaryjnych, koniecznych w przypadku nagłej sytuacji (choroba dziecka, wypadek itp.).

 

Paragraf 4 – Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły:

 

a) uczniowie od przedszkola do klasy 4 powinni być przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów bezpośrednio z klasy,

b) uczniowie z klas 5 – 8 powinni być odbierani przez rodziców/opiekunów przed frontowymi drzwiami budynku szkoły, z wyjątkiem uczniów posiadających pisemne zezwolenie rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły,

c) uczniowie liceum mogą sami opuszczać budynek szkoły.

 

Paragraf 5 – Rodzice mają obowiązek punktualnego przywożenia dzieci na zajęcia szkolne i oraz punktualnego ich odbierania.

 

Paragraf 6 – Rodziców obowiązuje pisemne lub ustne zwalnianie dzieci z zajęć szkolnych i usprawiedliwianie ich nieobecności.

 

Paragraf 7 - Obowiązkowe spotkania rodziców z nauczycielami (tzw. wywiadówki) odbywają się po zakończeniu pierwszego semestru nauki.

 

Paragraf 8 – Rodzice powinni aktywnie angażować się w działalność Szkoły (trójki klasowe, prace społeczne itp.).

 

Paragraf 9 – Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w szkole przez ucznia.

 

Paragraf 10 - W przypadku konieczności zamknięcia szkoły ze względu na warunki pogodowe lub inne niespodziewane okoliczności, rodzice otrzymają zawiadomienie drogą e-mailową lub telefoniczną przed godziną 7:45am.