5 listopada 2022

J polski 12/listopada 2022

 

Lekcja 7 Temat : Narodowe Święto Niepodległości - 104 lata niepodległej- polskie symbole narodowe. "Rota " Maria Konopnicka czytanie i omówienie wiersza. Pogadanka historyczna na temat rozbiorów Polski.

 

Rota

Maria Konopnicka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Notatka do lekcji 

 

W 1908 roku Maria Konopnicka wysłała do czasopisma „Przodownicy” maszynopis jednej z najważniejszych polskich pieśni patriotycznych, a zarazem chyba najsłynniejszego wiersza w swym dorobku - Roty.

Rozpoczyna się słowami znanymi chyba każdemu Polakowi, słowami – przysięgą wierności ojczyźnie: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.... Jego wymowa jest jednoznaczna: zniewolony lud musi bronić Ducha polskości do chwili, gdy się rozpadnie w proch i pył.Podmiotem lirycznym jest cały naród polski ,który przysięga Nie rzucim ziemi…, Nie damy…, Bronić będziemy…, Duch będzie nam hetmanił, Pójdziem…, Podnosim czoła dumne…. Aby podkreślić historyczną potęgę Polski, podmiot wypowiada słowa: Polski my naród, polski lud, / Królewski szczep Piastowy. Rota to pieśń patriotyczna ,śpiewana na różnych uroczystościach państwowych, była bardzo często używana w stanie wojennym.

 

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, często będąc z tego powodu aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. – a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Polskie symbole flaga białoczerwona , godło biały orzeł na czerwonym tle oraz Mazurek Dąbrowskiego -hymn państwowy

 

Zadanie domowe: Proszę dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranka z papieru kolorowego, wycinanka ) wykonać plakat mówiący o 11 listopada - Święto Niepodległości Polski.  Praca może być wykonana na kartce z bloku rysunkowego. 

Dziękuję p. yola

 

 

 

 

 

J polski lekcja 7 

Temat : Polscy nobliści - przedstawienie wybranych przez siebie laureatów Nagrody Nobla.

Zaczęło się w Pannie Marii- czytanie i omówienie treści. Pogadanka na temat emigracji polaków do Ameryki. Ćwiczenia pod tekstem sprawdzające rozumienie tekstu. 

Objaśnienie nowego słownictwa. 

 

-- Panna Maria jest najstarszą osadą polskich emigrantów w Ameryce. Na zdjęciu jest widoczny kościół oraz dąb pod którym ksiądz Leon  Moczygemba odprawił świąteczną mszę bożonarodzeniową 24 grudnia 1854  roku.

Zadanie domowe wybierz z tekstu "Zaczęło się w  Panna Maria " 10 czasowników i 10 przymiotników ułóż je alfabetycznie.

 

Gramatyka  lekcja 7 Temat Duża i mała litera w j. polskim i angielskim.

          Dużą literą piszemy :

Imiona własne, ludzi i zwierząt np.: Barbara, Adam Mickiewicz

Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: Bolesław Chrobry, Sokole Oko.

Nazwy świąt, np. Boże Narodzenie

Nazwy gwiazd, planet i konstelacji np.: Saturn, Jowisz, Droga Mleczna, Wielka Niedźwiedzica, Ziemia, Słońce, Księżyc

Nazwy części świata, państw i ich mieszkańców np.: Ameryka, Amerykanin, Polska, Polak, Europa, Europejczyk

Nazwy regionów, krain historycznych i ich mieszkańców np.: Pomorze, Pomorzanin, Wielkopolska, Wielkopolanin

Nazwy mórz, oceanów, jezior i gór np.: Atlantyk, Kanał Augustowski, Sahara

Przymiotniki wchodzące w skład nazw geograficznych np.: Ameryka Południowa, Morze Północne, Nowy Targ, Wielka Brytania

Nazwy przedstawicieli ras, szczepów i plemion np.: Słowianin, Indianin.

Nazwy ulic, placów, parków, budowli i zabytków np.: Ulica Puławska, Wawel, Łazienki

Nazwy urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji np.: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Podstawowa nr 17

Wszystkie wyrazy w odmiennych tytułach czasopism (z wyjątkiem przyimków i spójników) np.: „ Gazeta Wyborcza”, „ Kobieta i styl”.

Małą literą piszemy:

Wszystkie nazwy pospolite np.: samochód, kot, spodnie

Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów np.: azjatycki, europejski, polski, słowiański

Nazwy mieszkańców miast, dzielnic i wsi np. świętochłowiczanin, warszawiak

Nazwy dni tygodnia, miesiąca, okresów kalendarzowych, obrzędów i zwyczajów np.: grudzień, kwartał, dyngus, andrzejki, ślub

Nazwy wydarzeń historycznych np.: wojna trzydziestoletnia, II wojna światowa

W nazwach geograficznych, gdy drugi człon może występować samodzielnie, rzeczownik pospolity piszemy małą literą, np. pustynia Sahara, ale: Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki.

Zadanie domowe Ćwiczenie ksero ,które dostałeś w klasie. oraz proszę skopiuj regułę pisowni wielką i małą literą do zeszytu.

Dziękuję p. yola

 

 

29 pazdziernika 2022

Literatura Lekcja 6 

Temat : Czesław Miłosz " Ojciec objaśnia" czytanie i analiza wiersza. 

  C

zesław Miłosz "Ojciec objaśnia"

 „Tam, gdzie ten promień równiny dotyka 

I cień ucieka, jakby biegł naprawdę, 

Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta,

 Miasto niestare, ale bardzo sławne.

 

 Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny,

 Pod pagórkami z akacjowym gajem, 

To Praha. Nad nią zamek widać cudny,

 Wsparty na górze starym obyczajem. 

 

To, co krainę białą pianą dzieli,

 To Alpy. Czarność – to są lasy jodły. 

Za nimi, w słońca żółtego kąpieli

 Italia leży niby talerz modry. 

 

Z pięknych miast, których wznosi się tam wiele, 

Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę, 

Po tych okrągłych dachach na kościele, 

Czyli świętego Piotra bazylice.

 

A tam, na północ, za morską zatoką, 

Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina, 

Paryż chce wieży towarzyszyć krokom

 I stado mostów ponad rzeką wspina. 

 

I inne miasta Paryżowi wtórzą 

Szkłem ozdobione, okute żelazem.

 Ale na dzisiaj byłoby za dużo. 

Resztę opowiem kiedyś innym razem”.  

Analiza wiersza: 

Autorem wiersza jest Czesław Miłosz. Ale podmiotem lirycznym (osobą mówiącą w wierszu) - ojciec. Pochylony razem z dziećmi nad mapą Europy snuje swoją opowieść. I oto staje się coś dziwnego: w miejsce mapy pojawia się plastyczna wizja kontynentu. 

Mamy wrażenie, że ojciec i dzieci unoszą się gdzieś w górę, tak jakby lecieli samolotem, a ojciec wskazuje wybrane miasta i kraje. 

Te „czary” dzieją się dzięki temu, że opowiada on pięknie, używając przenośni, porównań i epitetów.

 

Zadanie domowe :1. Proszę naucz się pięknie czytać wiersz Czesława Miłosza "Ojciec objaśnia" 2. Proszę przygotuj  dowolną techniką mały plakat o wybranym polskim nobliście. 

 1. Maria Skłodowska - Curie z Piotrem Curie, 1903, Fizyka.

 2. Henryk Sienkiewicz, 1905, Literatura.

 3. Maria Skłodowska - Curie, 1911, Chemia.

 4. Władysław Reymont, 1924, Literatura.

 5. Czesław Miłosz, 1980, Literatura.

 6. Lech Wałęsa, 1993, Pokojowa Nagroda Nobla.

 7. Józef Rotblat, 1995, Pokojowa Nagroda Nobla.

 8. Wisława Szymborska, 1996, Literatura.

 9. Olga Tokarczuk, 2019, Literatury                                                      Dziękuję p. yola

 

 

 

 

 

 

22 pażdziernika2022

J. polski 

L . 6 Temat : Balladyna czytanie fragmentu dramatu j.Słowackiego z podziałem na role. 

 

Juliusz Słowacki- Wybitny polski poeta romantyczny, dramaturg, filozof-wizjoner. Urodził się w 1809 w Krzemieńcu, zmarł w 1849 w Paryżu.

Słownictwo związane z teatrem :

dramat- utwór przeznaczony do wystawienia na scenie. 

tragedia- utwór dramatyczny przedstawiający konflikt, który jest przyczyną klęski bohatera

akt- część utworu lub przedstawienia teatralnego.

scena- miejsce gdzie występują aktorzy

Dra­mat Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go „Bal­la­dy­na” po­wstał w Ge­ne­wie w 1834 roku i zo­stał wy­da­ny w 1839 roku w Pa­ry­żu. Po­słu­gu­jąc się hi­sto­rią dwóch sióstr,Balladyny i Aliny, au­tor przed­sta­wił żą­dzę wła­dzy i pro­ces do­ra­sta­nia do roli zbrod­nia­rza. W utwo­rze po­ja­wia­ją się rów­nież mo­ty­wy fan­ta­stycz­ne i ele­men­ty wie­rzeń lu­do­wych.

Zadanie domowe

str.95 ćw 2 Proszę samodzielnie przeczytaj tekst utworu Balladyna str 90  i zastanów się czy potrafisz wyjaśnić, własnymi słowami, dlaczego Balladyna zabiła Alinę ? 

Wybierz z tekstu 5 rzeczowników i dopisz do każdego wybranego rzeczownika przymiotnik opisujący. 

Np. rzeczownik-  maliny (co?)       przymiotnik -świeżutkie (jakie?) 

 

Gramatyka Temat : ćwiczenia z przymiotnikiem.

 

 

Dziękuję , p.yola 

 

 

 

15 pazdziernika

J polski Lekcja 5 

Temat : 15-16 października 2022 to Polonijny Dzień Dwujęzyczności.  pogadanka nauczyciela. Rebusy i przysłowia polskie.

 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish Bilingual Day obchodzony jest w każdy trzeci weekend października.  Jest to dzień w którym celebrujemy, że mówimy po polsku. to dzień w którym  widzimy jak dużą częścią  polskiej kultury jesteśmy.  W ten październikowy weekend  możemy zobaczyć,  że takich osób  jak my, jest dużo więcej, które mówią po polsku , kochają i rozwijają ten język.

 

 

Zad dom.  Proszę odgadnij co to za zwierzę oraz wytłumacz związki frazeologiczne :

  1.

Długie ciało lecz nie wąż, Straszy współmieszkańców wciąż, Bo to groźne zwierzę jest, Na mokradłach chowa się. Ostre zęby jak sekator, Czy to aby  a ..........................

2.

Co to znaczy szukać wiatru w polu? 

3.  

Co to znaczy robić z igły widły? 

 Lekcja 5 

Temat : U legionistów w Reggio- fragment książki pt"Droga do hymnu" S.Hadyna

 Najważniejsza polska pieśń patriotyczna - od 1927 roku hymn państwowy - powstała w lipcu 1797 roku w Reggio we Włoszech. Jej autor - Józef Wybicki - znalazł się we Włoszech jako współzałożyciel Legionów Polskich.Legiony Polskie powstały w 1797 roku. Były polską formacją wojskową przy armii francuskiej dowodzonej wtedy przez generała Bonapartego. Wielu polskich polityków i żołnierzy z osobą Bonapartego wiązało nadzieje na odzyskanie utraconej w wyniku rozbiorów niepodległości poprzez wspólną walkę z zaborcami. Do Legionów wstępowało wielu ochotników. Mazurek Dąbrowskiego szybko stał się pieśnią nadziei, śpiewaną do melodii osiemnastowiecznego mazurka podlaskiego.

Pieśń Legionów Polskich 

 

Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy

Co nam obca moc wydarła,

Szablą odbijemy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Na to wszystkie jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.

 

Zad domowe. Proszę przepisz tekst pieśni Legionów Polskich do zeszytu. Naucz się jej ładnie czytać .

Kochani, macie zadanie: z lekcji o dwujęzyczności i z lekcji  o pieśni Legionów- highlited na pomarańczowo.

Dziękuję p. yola

 

 

 

8 pazdziernika 2022

 

J.Polski   lekcja 4 

Literatura : 

Temat : Niezłomny Prezydent Warszawy- czytanie i omówienie opowiadania o Stefanie Starzyńskim. Ćwiczenia do tekstu. 

Stefan Starzyński

2 August 1934 – 27 October 1939

Personal details

Born19 August 1893
WarsawPoland

Died between 21 and 23 December 1939
Warsaw or surroundings, Occupied Poland

 

Stefan Starzyński jest uznawany za jednego z najlepszych prezydentów Warszawy. Troszczył się o odnawianie zabytków miasta zaniedbanych w czasach zaborów.Zapoczątkował także akcję upiększania stolicy: powstały nowe  pomniki np.  warszawskiej Syrenki  oraz liczne parki . Dał początek konkursowi Warszawa w kwiatach, który jest kontynuowany do dzisiaj. Został zamordowany przez hitlerowców.

 

Zad dom . Tekst str. str. 28. proszę przeczytać tekst ze zrozumieniem i zrobić ćwiczenia 9 i 10 na str. 32

 

Gramatyka Temat : Poznanie imiesłowu przysłówkowego . str. 22

 

 

Na następnej lekcji w dalszym ciągu będziemy mówić o imiesłowach.

Zad dom proszę dokończ ćw. 4 na str. 24

Dziękuję p.yola

 

Best regards, Yola Czosnyka

1 pazdziernika2022

 

Lekcja 3 Literatura

Temat : Ks. J.Ożóg" Romek"- czytanie ze zrozumieniem i omówienie treści opowiadania. Co warto wiedzieć Protesty Robotnicze w PRL- str. 63 - pogadanka nauczyciela. Ćwiczenia do tekstu.

 

Nowe Słownictwo- 

bezradny- and.helpless

ćwierć- ang. quarter

nieustannie- ang. continually

zryw, nagłe działanie ang. sudden action

 

Protest poznańskich robotników w czerwcu 1956 r. wywołany był ogólnym niezadowoleniem z sytuacji panującej w kraju i regionie. Władze komunistyczne na inwestycje w Poznaniu i Wielkopolsce przeznaczały mniej środków niż w innych rejonach państwa, tłumacząc to koniecznością wspierania obszarów najbardziej zacofanych. Władze skierowały przeciwko poznańskim robotnikom wojsko i czołgi. W dwudniowych walkach śmierć poniosło 58 osób. Skutki Poznańskiego Czerwca to między innymi polityczna odwilż jesienią 1956 r. oraz dojście do władzy przez Władysława Gomułkę .

 

Roman "Romek" Strzałkowski was a 13-year-old pupil killed during anti-communist protests in Poznań in 1956. He has become one of the best-known symbols of anti-communist resistance in Poland. Since 1981, one of Poznań's streets has been named after him.

 

Zadanie domowe- Proszę przeczytać tekst str. 58-59 ze zrozumieniem i zrobić ćw 6 na str. 60.

 

Gramatyka lekcja 3 

 

Temat : Opis ilustracji  przypomnienie wiedzy i ćwiczenie. str 61 ćw 3 .

 • 1. Koniecznie pamiętaj o zasadzie: od ogółu do szczegółu. Najpierw opis ogólny: co widzisz na obrazku? gdzie zdjęcie zostało zrobione? jaką przedstawia sytuację? jaka jest pogoda? (Na przykład jeśli obrazek przedstawia ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, na początku zawsze mówisz, że na obrazku widzisz ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, że przyjęcie jest na przykład w ogrodzie i że jest lato).

 • 2.Potem przejdź do opisu szczegółów: co robią ludzie na obrazku i w co są ubrani, opisz także dokładniej przedmioty na obrazku, jeśli to ma znaczenie. (Na przykład powiesz, że ludzie jedzą, piją i tańczą, są ubrani w lekkie  ubrania, ).

 • 3.Jeśli obrazek ma wyraźny pierwszy plan, a tak zwykle jest, teraz skoncentruj się na tym, co najważniejsze – na konkretnej osobie, która jest na zdjęciu najważniejsza, lub scenie. (Na przykład powiesz, że na pierwszym planie widać mężczyznę i kobietę, którzy się śmieją).

 • 4. na końcu przejdź do interpretacji ilustracji

Zad dom.  Proszę oglądnij ilustrację na str. 61 i naucz się opowiadać co na niej widzisz.

Dziękuję i życzę miłego tygodnia. p.yola

 

 

 

24 września 2022

język  polski lekcja 2

   Temat : Tułacze dzieci- Hanka Ordonówna- czytanie fragmentów książki H.Ordonówny o tym samym tytule. Życie w butelce- fragmenty książki o Irenie Sendlerowej- polskiej pracownicy opieki społecznej w czasach II wojny światowej.Praca z tekstem.  Ćwiczenia. Pogadanka nauczyciela na temat życia w okupowanej przez hitlerowców Polsce. 

Hanka Ordonówna - popularna piosenkarka w latach 1930-1939 .Podczas wojny ocaliła kilkaset polskich sierot.

Irena Sendler- polska pracownica opieki społecznej i pielęgniarka, która w czasie II wojny światowej uratowała od śmierci wiele żydowskich dzieci.

 

Słownictwo

sierota- orphan - dziecko, które nie ma rodziców

Łagier obóz pracy przymusowej  w Związku Radzieckim

żałosny ang. pitiful- smutny, nędzny

łachmany- ang. rags- stare ,podarte, zniszczone ubrania,  

 Zadanie domowe . Proszę uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tekst " Tułacze dzieci" i "Życie w butelce"

Historia Temat- Polska i świat dzisiaj- oglądanie dziennika polskiego. pogadanka nauczyciela na temat współczesnych wydarzeń.

Dziękuję, Yola Czosnyka

 

17 wrzesnia 2022
Lekcja 1 
Temat 

Kochani, jesteśmy już po pierwszym dniu szkoły...  

 J.polski  L1. 

Lekcja wychowawcza. Omówienie nowego podręcznika i wzajemnych oczekiwań w nowym roku szkolnym. 

Temat :1. Braterstwo Skrzydeł- czytanie i omówienie treści . Krótka pogadanka historyczna o losach polskich lotników w Anglii w latach 1940- 1945 .

  2. Poznanie nowego słownictwa związanego z podróżą samolotem.  

W klasie  przeczytaliśmy tekst  i wykonaliśmy ćwiczenia do tekstu w celu sprawdzenia rozumienia treści opowiadania .

Zad dom. Proszę przeczytać tekst "Braterstwo skrzydeł ze zrozumieniem " Proszę także nauczyć się krótko opowiedzieć ,własnymi słowami ten tekst.