3/20/21

Geografia :

Temat : Utrwalenie wiadomości o Morzu Bałtyckim.

             Polska  flora i fauna.

 

Flora -(ang.Flora is all the plant life present in a particular region or time)

 Ogół gatunków roślin charakterystycznych dla danego regionu lub okresu geologicznego,

Fauna -(ang. Fauna is all of the animal life present in a particular region or time.) 

Ogół gatunków zwierząt charakterystycznych dla danego obszaru, środowiska lub czasu geologicznego.

Polska ma czym się pochwalić, wyróżniamy się spośród innych krajów europejskich bogatą i zróżnicowaną fauną i florą. 

Na obszarze Polski stwierdzono około 2750 gatunków i podgatunków roślin . W Polsce występuje od 33 000 do 45 000 gatunków zwierząt.

 

Największym polskim dzikim zwierzęciem jest żubr. Dorosły osobnik dochodzi do 1 tony wagi i 180cm wzrostu a długość do 280cm.

W polskich lasach i na polskich łąkach żyją :jelenie, sarny ,zające , jeże,wiewiórki, wilki, lisy, dziki, niedźwiedzie, kozice i świstaki oraz wiele gatunków ptaków :  bociany,kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki,orły i inne.  Biały orzeł bielik jest symbolem Polski.

zad dom . str. 66 ćwiczenia 1 i 4 

J.Polski 

Temat : H Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy" 

Projekcja filmu. Streszczenie filmu.

Film w Pustyni i w puszczy powstał na podstawie powieści H Sienkiewicza o tym samym tytule.

Pisarz chciał aby powieść była atrakcyjna dla dzieci i ich rodziców. Sienkiewicz pisał powieść w wielu miejscach w  Szwajcarii, Włoszech i Polsce, była ona efektem w  jego miłości do Afryki, którą odwiedził w 1890 roku. 

 

Główni bohaterowie, czternastoletni Staś Tarkowski i ośmioletnia Nel Rawlison, zostają porwani przez Beduinów i zawiezieni do Chartumu, gdzie swoją siedzibę ma Mahdi - przywódca powstania przeciwko Anglikom. Z trudem znoszą uciążliwą podróż przez pustynię. W Chartumie okazuje się, że muszą jechać dalej - Mahdi poleca porywaczom, by zawieźli dzieci do Smaina, który zaproponuje Anglikom oddanie ich w zamian za swoją żonę, Fatmę, i jego dzieci. Staś i Nel zostają tym samym skazani na śmierć - okrutny przywódca powstania spodziewa się, że zginą w tropikalnej dżungli z powodu febry lub malarii. Tymczasem Staś zabija porywaczy i wraz z Kalim i Meą, próbują dotrzeć do ludzkich siedzib. Bohaterowie przeżywają wiele przygód, poznają rośliny i zwierzęta Czarnego Lądu, pokonują liczne niebezpieczeństwa, z których największa to febra, na którą zapada Nel. Dzięki odwadze i wiedzy Stasia udaje im się powrócić do ojców.

Zad dom 0 

3/13/21

Geografia 

Temat : zadanie klasowe.

 

J. Polski: 

Temat : Juliusz Słowacki " W pamiętniku Zofii Bobrówny" Czytanie i omówienie utworu. 

Str. 148- 149. Podręcznik.

pamiętnik- zeszyt w ozdobnej oprawie, w którym na pamiątkę wpisuje się wiersze i mądre myśli.

 

Wiersz Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go „W pa­mięt­ni­ku Zo­fii Bo­brów­ny” jest jed­nym z utwo­rów stwo­rzo­nych na emi­gra­cji.Pod­mio­tem li­rycz­nym wier­sza jest po­eta, prze­by­wa­ją­cy na emi­gra­cji. Utwór jest odpowiedzią na prośbę Zofii o napisanie dla niej wiersza. Po­eta od­ma­wia napisania utwo­ru. 

Prze­ko­nu­je dziewczynkę , że oj­czy­sty kraj po­tra­fi re­cy­to­wać jej pięk­niej­szą po­ezję niż on, mówi że na­wet ro­śli­ny i gwiaz­dy mó­wią wier­szem. Z utwo­ru wy­ni­ka, że Zo­sia wy­bie­ra się do Polski, a po­eta opi­su­je jej, co za­sta­nie na miej­scu. Pod­miot li­rycz­ny pro­si, aby przy­wio­zła mu stam­tąd blask gwiazd i za­pach kwia­tów. Z jego słów bije ogrom­na tę­sk­no­ta i chęć od­zy­ska­nia choć cząst­ki ro­dzin­nych stron. 

W Klasie zrobiliśmy także ćwiczenia do tekstu str. 150 i 151.

Zadanie domowe : Proszę zredagować notatkę biograficzną poety, Juliusza Słowackiego, i zapisać ją w zeszycie.

Gramatyka Temat : Stopniowanie przymiotnika cz 1 

Przymiotniki odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie? 

  Przymiotnik może występować w różnych formach, np. ładny, ładniejszy, najładniejszy. 

W ten sposób wyraża się stopień natężenia pewnej cechy. 

Proces ten nazywamy stopniowaniem przymiotników i wyróżnia się trzy stopnie: 

równy,

wyższy, 

najwyższy.

 Stopniowanie: 

a.proste – polega na dodawaniu: w stopniu wyższym przyrostka –szy lub –ejszy do tematu formy stopnia równego,  a w stopniu najwyższym przedrostka naj- do formy stopnia wyższego, 

np.: ciepły – cieplejszy – najcieplejszy 

b.opisowe - polega na dodawaniu: do formy stopnia równego wyrazów bardziej lub mniej w stopniu wyższym oraz najbardziej i najmniej w stopniu najwyższym, 

np. pracowity– bardziej pracowity – najbardziej pracowity 

c.nieregularne – dotyczy pewnej grupy przymiotników. 

Do podstawowych przymiotników nieregularnych należą: dobry lepszy najlepszy zły gorszy najgorszy duży większy największy mały mniejszy najmniejszy

Zadanie domowe : Proszę spróbuj!!!!

 Poniżej są pary przymiotników. Utwórz od nich stopień wyższy i najwyższy za pomocą wyrazów bardziej oraz mniej.

 Wzór: wytrwały- bardziej wytrwały- najbardziej wytrwały 

 wytrwały -mniej wytrwały- najmniej wytrwały

 gorący ...........................................- ........................................... 

 gorący ...........................................- ...........................................

 bystry ...........................................- ........................................... 

 bystry ...........................................- ........................................... 

 ciekawy ........................................... -...........................................

 ciekawy ........................................... .-.......................................... 

 odważny ........................................... -...........................................

  odważny ...........................................-...........................................

Dziękuję p.yola

 
 
 
 
 
3/6/21
 Geografia Temat : Morze Bałtyckie - ćwiczenia . Przygotowanie study guide.
Oto materiał do testu -  na sobotę 3/13/21
 • Polska ma klimat umiarkowany  ciepły przejściowy.
 • Klimat to całokształt zjawisk pogodowych stale utrzymujących się na danym obszarze. Klimat określany jest na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla danego regionu (przynajmniej 30 lat).
 • Pogoda to stan atmosfery w danej chwili. Może się zmieniać z godziny na godzinę. Pogoda może  być :deszczowa, burzliwa, zmienna, słoneczna ,mrozna.
 • Składniki pogody A) temperatura powietrza ,B) zachmurzenie, C) Opady, D) ciśnienie powietrza, E) wiatry  F) wildotność
 • Meteorologia (ang.) Meteorology  -nauka zajmująca się badaniem pogody
 • przyrząd do mierzenia temperatury to termometr
 • przyrząd do mierzenia ciśnienia powietrza to barometr
 • przyrząd do mierzenia ilości opadów to deszczomierz
 • polski klimat cechuje kapryśność pogody
 • w Polsce wyróżniamy sześć pór roku: 1. Przedwiośnie 2 .Wiosna, 3. Lato, 4. Jesień , 5. Przedzimie, 6. Zima
 • Polska ma dużo rzek -dwie największe to :  Wisła- 1047km i Odra- 742 km.
 • wody powierzchniowe dzielą się na :                                                                                                                                                                                                                                                                   1. płynące rzeki strumyki, potoki , kanały                                                                                                                                                                                                                                                      2 . stojące : Jeziora naturalne , stawy, bagna, jeziora sztuczne( zrobione przez człowieka)
 • wody podziemne- w niektórych miejscacjch w Polsce występują wody podziemne.Wody podziemne są bogate w sole mineralne , a te są dobre dla naszego zdrowia. W takich miejscach buduje się pijalnie wód a nawet całe uzdrowiska. Ludzie wyjeżdżają do uzdrowiska na odpoczynek i leczenie.                                                   Uzdrowisko to miejscowość, w której występują wody mineralne.
 Morze Bałtyckie-  Bałtyk zwany jest śródlądowym morzem północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron otacza go ląd, a z Morzem Północnym połączony jest zaledwie kilkoma wąskimi cieśninami. Oprócz Polski leży nad nim aż 8 krajów: Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja oraz Niemcy.                                                                      Charakterystyczna dla Bałtyku jest duża powierzchnia i mała głębokość  i małe zasolenie.
Pamiętaj !! 

Woda to życiodajna substancja, niezbędna do życia nie tylko człowiekowi, ale wszystkim organizmom. Dlatego właśnie nad ujściami wielu rzek powstawały niegdyś osady, rozwijało się rolnictwo i przemysł. Rzeki stanowiły istotne i wygodne szlaki komunikacyjne i transportowe. Wody powierzchniowe były i nadal są naturalnymi granicami, których pokonanie wymaga od nas sporo wysiłku.

 
J.Polski Temat : Sztuka wyrażania wdzięczności .Pisanie podziękowań. Ćwiczenia. Cz 2 Dzienniki Kingi - ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanki.
Zad dom. Proszę napisz na ozdobnej kartce podziękowanie dla kolegi  za prezent urodzinowy .
Dziękuję p. yola
 
 
2/2721
Geografia Temat : Morze Batyckie.

 MORZE BAŁTYCKIE  zalicza się do typu mórz śródziemnych (małą literą), ponieważ ze wszystkich stron otoczone jest lądami. Jedyne połączenie z wodami wszechoceanu prowadzi przez kilka wąskich cieśnin, zwanych Cieśninami Duńskimi, do Morza Północnego.

 • Morze Bałtyckie jest zaliczane do mórz śródziemnych. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową i jest wyraźnie oddzielone od oceanu poprzez wyspy i półwyspy i połączone przez cieśniny duńskie.

 • Morze Bałtyckie jest słabo zasolone ze względu na chłodny klimat i utrudnioną wymianę wód z oceanem.

 • Im dalej na północ, tym niższa temperatura wód Bałtyku. Zatoki Botnicka i Fińska w zimie zamarzają.

 • Na Bałtyku występują słabe prądy przybrzeżne i bardzo niewielkie fale pływowe.

 • Morze Bałtyckie wykorzystywane jest przez człowieka m.in. w transporcie, rybołówstwie, turystyce i energetyce.

 • Do zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego przyczynia się głównie przemysł, transport, gospodarka komunalna i rolnictwo.

Cieśniny Duńskie

grupa cieśnin na zachodzie Morza Bałtyckiego, poprzez które łączy się ono z Atlantykiem (Morzem Północnym); zaliczają się do nich: Sund, Wielki Bełt i Mały Bełt oraz Kattegat, a także Skagerrak będący częścią Morza Północnego

mierzeja-wąski wał usypany z piasku naniesionego przez wiatr i fale morskie

J.Polski

Temat : Konkurs Pięknego Czytania Poezji.

GRATULUJĘ- WSZYSTKIM UCZNIOM KLASY 7!!!!. Wszyscy naprawdę pięknie przygotowaliście swoje wiersze. Każdy z Was otrzymuje 6 do dziennika za udział w konkursie. Oto wyniki konkursu:

Miejsce I Kyle Otworowski 

Miejsce II Veronica Wilgocki

Miejsce III Claire Fezatt
Miejsce III William Orban

 

Wyróżnienie: Kinga Grabowski
Wyróżnienie: Patryk Juchniewicz
                                                                       

Wyróżnienie: Wiktoria Przybysz

Temat : Dziennik Kingi- czytanie i omówienie treści opowiadania. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. 

Zad dom. 0 

Dziękuję p. yola

 
2/20/2021
Geografia :  Temat : Wody powierzchniowe Polski cz.2
Sztuczne zbiorniki wodne.
Sztuczne zbiorniki wodne to zagłębienia terenu wypełnione wodą wykonane przez człowieka.  Mogą  także powstać jako skutek innej budowy. Tam ,gdzie z ziemi wydobyto piasek lub żwir, węgiel czy siarkę pozostają ogromne dziury. Po zakończeniu wydobycia często te miejsca zalewane są wodą i powstaje sztuczny zbiornik.
Sztuczne zbiorniki wodne też często zwane są jeziorami (np. Jezioro Czorsztyńskie, Jezioro Solińskie, Jezioro Zegrzyńskie).
W sztucznych jeziorach możemy magazynować nadmiar wody, dzięki czemu regulujemy poziom wody w rzekach i w ten sposób nie dopuszczamy do powodzi, gdy nadajdą ulewne deszcze lub gdy na wiosnę za szybko topnieje śnieg.
Sztuczny zbiornik może gromadzić wodę . Przy takich zbiornikuach buduje się elektrownie wodne.
Sztuczne zbiorniki wykorzystywane są na wiele innych sposobów- można w nich hodować ryby, żeglować, pływać motorówkami czy jeśli woda jest czysta- również kąpać się i nurkować.
Wody Podziemne: 
Dużą część słodkiej wody na świecie znajduje się pod ziemią. Takie wody nazywamy podziemnymi. Znajdują się one na różnych głębokościach, czasem tuż pod powierzchnią - to są wody podskórne, a czasem bardzo głęboko- to wody głębinowe.
Wody głębinowe są często krystalicznie czyste i zawierają naturalne substancje mineralne.
Zad dom . Str.54 ćw 1 i 2 oraz proszę przeczytać dokładnie rozdział o wodach powierzchniowych str 50 -51
6 marca -sprawdzian wiadomości z geografii - klimat Polski i wody powierzchniowe Polski. Study guide zrobimy w sobotę 27 lutego.
J polski
Temat : Janina Porazińska "  O dwunastu  miesiącach" omówienie treści baśni. Baśń jako gatunek literacki.
Baśń (często mylona z bajką, krótkim wierszowanym utworem) – jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, odwołujący się zwykle do folkloru. Dominują w niej elementy fantastyki; opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. Jedną z ważniejszych cech jest to że w baśni dobro zwycięża nad złem. 
A.W baśni mają miejsce wydarzenia niezwykłe, fantastyczne.
B. Elementy przyrody obdarzone są cechami ludzkimi.
C. Bohaterami są postacie realistyczne i fantastyczne.
D. W baśni dobro triumfuje nad złem.
E . Zaczyna się od słów Dawno dawno temu .....  albo za górami za lasami...
F .Przeważnie nie ma dokładnego miejsca zdarzeń . np. daleko w pięknym kraju... , we wsi pod lasem ...
Zad dom : Proszę odmień przez przypadki wyraz- "baśń" i "wyrażenie swoje życie"
Mianownik kto? co ?
Dopełniacz kogo ?czego ? 
Celownik komu ?czemu?
Biernik kogo? co?
Narzędnik z kim? z czym? 
Miejscownik o kim? o czym? 
Wołacz O!
 
Dziękuję p. yola
 
 
 
2/13/21
Geografia Temat : wody powierzchniowe Polski cz 1 
Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne.

Rzeki ang . rivers :
Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potoków, Białej i Czarnej Wisełki, które mają swoje źródła w Beskidzie Śląskim. Po przebyciu 1047 km wody Wisły uchodzą do Zatoki Gdańskiej, Po drodze rzeka przyjmuje duże dopływy, takie jak San, Pilica oraz Bug z Narwią.
Odra -jest krótsza od Wisły i ma 854 km długości, z czego 724 km na terenie Polski. Swoje źródła ma na wysokości 634 km n.p.m. w Górach Odrzańskich leżących w Czechach. Największe dopływy Odry to Warta,Bóbr i Nysa Łużycka. 
Jeziora- ang .
Jeziorem nazywamy naturalny śródlądowy zbiornik wodny zagłębienie terenu wypełnione wodą, zatrzymaną w swym spływie . Woda z jeziora nie wymienia się z wodą z morza.

Typy jezior w Polsce
-Jeziora deltowe - powstają w deltach rzek w wyniku nierównomiernej akumulacji osadów u ujścia rzeki. Gromadzący się materiał odcina fragment dawnej zatoki morskiej, tworząc jezioro.
- Jeziora przybrzeżne- powstały ona przez odcięcie mierzejami dawnych zatok Morza Bałtyckiego lub wypełnienie wodami gruntowymi przybrzeżnych zagłębień.Są to jeziora dosyć duże ale o niewielkich głębokościach. 
-Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. 

Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych. Powszechne zaopatrzenie w wodę pitną.
 
Bagna ang. marsh- to tereny, na których grunt jest stale i silnie przesiąknięty wodą.
Hańcza - najgłębsze polskie jezioro- 108,5 m głębokości
Śniardwy- największe polski jezioro
Zad dom . Proszę przeczytaj w domu rozdział o wodach powierzchniowych naturalnych str . 47-49 oraz uzupełnij tabelkę na str. 52 Praca z mapą. mapa na str. 88
J.Polski : w czasie lekcji oglądaliśmy slajdy zabytków Krakowa .
zad . dom Proszę w domu przeczytać tekst J.Porazińskiej Baśń "o dwunastu miesiącach."
 

 "O dwunastu miesiącach "

 

Janina Porazińska

 

Była w chacie gospodyni. Miała córkę i miała pasierbicę. Pasierbicę.

 

 Pasierbica była dobra, a córka była dokucznica.

Pasierbica zawsze miała główkę gładko przyczesaną, liczko umyte, sukienkę, choć biedniutką, ale czytstą .

Córka była roztargana, często nieumyta, a jak jej się spódniczka ubłociła, w takiej szargulicy wciąż chodziła.

Ludzie na pasierbicę mówili: ładniuśka; na córkę mówili: brzydulicha.

Więc macocha pasierbicy strasznie nie lubiła. Tak umyśliła sobie: 

„Pozbędę się jej, do lasu ją wyślę, niech ta gdzie w boru uśmiertnie . Nadszedł grudzień. Spadły śniegi i przyszedł mróz, a srogie wichury , dujawice po polach pędziły i tumanami śniegu migotały.

Raz co się dzieje.

Woła macocha pasierbicę i mówi-Idź mi zarutko w las i nazbieraj fiołków. Jak ich nie nazbierasz, to się tu nie pokazuj, bo Cię  do izby nie wpuszczę.

Hej świecie, świecie!... A gdzież tu w tym kopnym śniegu kwiatków szukać! Aż się biedna sierotka za główeńkę chwyciła, aż się o ścianę sparła, bo z żałości na nogach ustać nie mogła  . 

-A kajżesz ja tera skoroś zimy fiołki najdę?

-Szukaj se, kędy chcesz, a ja swojej woli nie odmienię. Abo dziś  do  wieczora fiołki przyniesiesz, abo się nie pokazuj w chałupie.

Rzuciła sierocie do sieni koszyk i izbę na skobel zawarła.

Ha, cóż było robić. Zaodziała się dziewczyna chuściną, na bose nogi wzięła chodaki i poszła w las.

Najciężęj było iść otwartym polem, bo wiatr tu hulał, szarpał i w oczy śniegiem uciskał, ale w lesie już było przycisznie.

Chojary w górze szumiały i krakały wrony, a na jałowcach, jak czerwone płomyki, uwijały się szczygły i  gile. Jałowcowe owocki objadały

Idzie dziewczyna i idzie lasem, a wcale nie rozumie, gdzie tu można fiołki znaleźć. Nawet o wiośnie ich tu nie widziała. Ale, że w lesie nie tak dokuczliwie jak w polu to i brnie od sosny do sosny.

„Pewnie zginę albo z mrozu, albo z głodu, albo od wilków.

A może i zajdę kaj do dobrych ludzi.

Ano tak myśli trójsmutkiem i jedną pociechą i idzie. Dobry kawał już lasem uszła, aż tu widzi ogień się pali, a dookoła ognia dwunastu chłopów siedzi.

„A może to zbójcy? Iść tam.? Nie iść?

Ale pośmiałkowała się i ku siedzącym idzie. A jak podeszła bliżej rozeznała, kto to.

Rzekła dobre słowo -odpowiedzieli jej i pytają:

Który też z nas najbardziej ci się podoba? A sierotka śmiało Wszyscyście piękni, boście wszyscy potrzebni.

Spojrzeli bracia po sobie, spodobała im się taka grzeczna mowa. A pytają :

Po coś tu przyszła dziewczynko?  Macocha kazała mi fiołków nazbierać, ale kaj ich ta zimą szukć?

E, nie trapże się, może i znajdziesz.

Usiadł Kwiecień na miejscu Grudnia. Zaraz śnieg zaczął topnieć, aż się porobiły rozcieki, ale te i od razu w grunt wsiąkły. Co bliskie jarzębiny, brzozy i leszczyny pokryły się listkami, zazieleniły się jagodowe, borówkowe krzaczki, a ptaszęta zaczęły po wiosennemu śpiewać. Z głebi lasu  przywiał dech świeży, słońcem nagrzany, kwitnącą czeremchą pachnący.

Idźże, sierotko, za tę pierwszą sosnę, fiołków poszukaj.

Idzie dziewczyna, patrzy... a tam aż modro od kwiecia.Przypadła na kolana, rwie, rwie...pół koszyka narwała. Przykryła je mchem, żeby nie zmarzły. I wróciła do ogniska Kwietniowi podziękować.

Idźże w spokoju do domu. A jak będziesz znów w potrzebie przybieżaj do nas.

Biegnie sierotka do domu, a nadziwić się nie może i temu, że się ta w oczymgnieniu wiosna zrobiła i fiołki wyrosły i temu, że wcale teraz zimna nie czuje. Wiatr tak samo dmie, śnieg tak samo nad ziemią hula, a  do niej to jakoś nie dochodzi, właśnie jakby jeno za szybką na świat zimowy patrzyła. A droga jakoś zrobiła się niedługa. Już i brzeg lasu, już i koniec pola już i chata, z której rano wyszła.

Usłyszała macocha, że dziewczyna wchodzi do sieni, tak wyszła z izby i woła-

-Jeśli nie masz fiołków, to wynocha.

-Mam, mam, patrzcie jeno woła dziewczynka z radością i stawia koszyk na stole.

Przyskoczyła do koszyka matka i córka.

Odgarniają mech a tu w izbie zapachniało jak w ogrodzie wiosną

Wytrząsnęły koszyk, a tu na stole cały kopczych świeżutkich kwiatów.

Sprawiedliwie... fiołki prawdziwe mamrocze macocha i pojąć nijak nie może, gdzie je  pasierbica znalazła.

-W lesie były?

W lesie.

Minęły trzy dni, mróz jeszcze bardziej się nasilił, wichry jeszcze się bardziej rozsrożyły a macocha myśli. „Za pierwszym razem nie udało się, może za drugim się uda. I  woła do sieroty.   Biegaj mi zaraz w las i nazbieraj tam poziomek. I to ci przykazuję coby były piękne, coby były dojrzałe. A jak ich nie najdziesz, to nie wracaj!

 Znów się dziewczyna okręciła swą podartą chuściną, wzięła na bose nogi chodaki i poszła. Myśli sobie

„Pójdę do Miesięcy, może mnie i teraz poratują. Ale czy to do nich dojdę? E, musi, nie musi jeszcze przed borem zamarznę.

Idzie, idzie... wichry ją szarpią, mróz na wylot ją przejmuje. Każda kosteczka w niej z zimna się trzęsie. Ale jakoś do lasu doszła, do dwunastu braci dobrnęła.

Powitała ich, odpowiedzieli . I Grudzień mówi: 

-To ty, dziewczynko? Cóż teraz chciałabyś mieć ? 

Wstydzi się sierotka swej zuchwałości, ale cóż ma począć! Więc nieśmiało szepcze:

Poziomek bym chciała... pięknych, dojrzałych....

To się zrobi... to się zrobi. Mówi Grudzień.

Dźwignął się ze swego siedziska, a na jego miejsce przyszedł młody Czerwiec.

I raz... dwa...   trzy... dookoła śnieg stajał, drzewa zazieleniły się, głogowe krzaki stanęły w różowym kwieciu, a ptaszki świergolaszki napełniły las taką muzyką, że od ich nutek aż liście drżały, aż chwiały się gałązki.

-Idźże, sierotko, za tę sosnę, poszukaj .

Idzie dziewczyna, a na polanie za sosną aż czerwono od poziomek.Jakby tu kto cały wór koralików rozsypał.

Dopieroż zaczęła zbierać a do dzbanka sypać!  Tak jej ta robota szybko szła, że nie do pojęcia! Już połowa dzbana, już po szyjkę, już

pełniutki z czubkiem.

Zerwała liść paproci, dzbanek nakryła, wilczym łykiem okręcił i z wielką radością poszła Czerwcowi podziękować.

-Idźże, sierotko, spokojnie do  domu. A jak będziesz czego potrzebowała, to przyjdź tu do nas.

Idzie dziewczyna do domu i, tak jak za pierwszym razem, wcale jej nie zimno i dzbanek nie cięży, i droga niedaleka.

Ani się zmiarkowała, gdy już chatę przed sobą zobaczyła . Usłyszała macocha, że dziewczyna wchodzi do sieni, tak wyszła z izby i woła:

-Jeśli nie masz poziomek..

Nie dokończyła, bo juścići poziomki są w sieni pachnie jak na polance leśnej, gdy ja czerwcowe słońce dogrzeje. Wnet też i cała izba poziomkową wonią się napełniła.

Postawiła sierota dzbanek na stole, paprociowe liście zdjęła, a tu poziomki jedna w jedną duże jak wiśnie, a dojrzałe, aż sok się z nich rosą

wytacza.

Idą ludzie drogą, zatrzymują się i wołają -Darosławo, a co to też w waszej zagrodzie tak pachnie?

Nie chce gospodyni, aby ludzie poziomki zobaczyli, tak je co prędzej do komory wynosi, a ludziom mówi ...

Miałam ta co nieco suchych poziomkowych liści. Spaliłam je, z tego pachizna się z dymem rozeszła.

Na wieczerzę matka z córką poziomki zjadły, sierocie nic nie dały. Znów minęło kilka dni...

Gospodyni myśli:

"Głupia byłam, że chciałam fiołków, że chciałam poziomek. Kwiatki zwiędły i nie ma nic; poziomki się zjadło i nie ma nic. Tera każę sierocie

przynieść z lasu talarów. Gospodarkę se powiększę, odziewku świętalnego dla nas obu nakupię.

Więc mówi do sieroty

-Leć mi do lasu i przynieś talarów. Coby były ciężkie, ze szczerego srebra. Jak ich nie najdziesz, to się tu nie pokazj!

Zabrała się sierota i znów idzie, i znów przed braćmi Miesiącami staje.

Talarów kazali macocha przynieść. Coby były ze szczerego srebra.

Podumał Grudzień, aż mówi :

-Przychyl się i weź sobie węgielków z ogniska.

Nie śmie dziewczyna odmówić, ale strasznie się boi, że jej te węgielki dziurę w zapasce wypalą i macocha ją za to ukarze

A jakżeż przyjdzie z węglami, skoro miała talarów przynieść!... To może lepiej nic nie brać i do chaty nie wracać?

Widzi grudzień, że dziewczyna waguje, tak powiada

Nie bój się, nabierz węgielków. A jak jeszcze macocha cię wyśle, to już do niej nie wracaj, u nas ostań. W naszej zagrodzie będziesz mieszkała gospodarkę nam będziesz prowadziła.

Dziewczyna kupkę węgielków czerwonych, żarzących nabrała podziękowała i wraca. A wciąż się strasznie boi, że jej się dziura w zapas

wypali.

Weszła do sieni, a macocha woła- 

Masz talary?! Siła ich masz?

Nie śmie sierotka o tych węgielkach powiedzieć boi się. Milczkiem do nalepy podchodzi, a serce w niej mdleje ze strachu.

Wytrząsa z zapaski.

A tu brzdęk, brzdęk, brzdęk... srebrne talary na nalepę lecą i dźwięczą i błyszczą, aże w całej izbie pojaśniało.

Rzuciła się macocha z córką! Talary zagarniają, oglądają, liczą.

Ten i ten na przykupek gruntu. Ten na krowę, na woły. Ten prosiaki, gęsi, kury. Ten i ten na odziewek, na buty... A za co korale i bursztyny? A za co jedwabne czepce? Za co pierzyny, poduchy, kilimy?

I na sierotę obie:

Tyleś jeno przyniosła! A kaj masz więcej? Musi kajniebądź pod śniegiem utaiła dla siebie! Leć zaraz i wszystkie przynieś! 

Zaodziała się sierota w swą starą chuścinę i poszła w las, i więcej nie wróciła. Do dwunastu braci Miesięcy na służbę przystała.

Czeka macocha do późnej nocy. Czeka cały ranek, cały dzień i znów cały wieczór.

Pasierbicy nie widać.

Tak ci powiada do swojej córki:

Nie wiadomo, co się stało z pasierbicą, może w polu zamarzła  na śmierć. To tera ty pójdziesz...

Matko, chcecie, cobym i ja przepadła?

Nie bądź głupia! Tamta co na sobie miała? Letniczkową sukienkę i chuścinę. A ciebie zaodzieję w wełniak, w kożuch, w buty po kolana. Nie

 

bój się, ani poczujesz zimna. A talarów przyniesiesz. Potrafiła tamta potrafisz i Ty ! 

Przecie! Potrafię. Jeszcze więcej przyniosę ! 

Matka córkę ciepluśko ubrała i jeszcze ją zababuliła w ogromną wełnianą chustę.

Weźże na talary w jedna  rękę torbę, w drugą garnek, a na plecy  jeszcze woreczek. No, nadźwigasz się, ale idź se powolutku, odpoczywaj. A tu naści Kukiełkę z masłem i z miodem.

Poszła córka.

A dzień był niezgorszy. Ściepliło się. Wiatr ustał, słońce mgławo świeciło, polatywał śnieżek drobniutki i suchy.

Przeszła córka pole, weszła w las. Ciepło jej, wesoło. Idzie a rozgląda się dookoła, gdzie to te talary leżą.

O, coś tam się w lesie jarzy, migoce!.

Biegnie dziewczyna, aż się o małe świerczki śniegiem przysypane potyka i przewraca! Przybiegła! Patrzy, a to ognisko się żarzy, a dookoła ognia dwunastu braci siedzi.

Poznała, że to bracia Miesiączkowie. Ale wielce była rozgniewana, że się tak tym ogniem oszukała. Myślała, że to talary świecą, a tu ot  co !

Dzień dobry, dziewczynko! może nam powiesz, kto my jesteśmy?!

Zawołał wesoło Grudzień! 

A córka ze złości :

Ten tu Marzec kłapie- wargą jak starzec. A ten Maj -tylko mu kij żebraczy daj. A ten Luty -Ma koślawe buty. Stary Grudzień- największy leń!

I tak długo jeszcze uraźliwie Miesiączkom przygadywała. Aż się bracia rozgniewali ! 

 Podniósł się Grudzień, a na jego miejsce usiadł Luty. I dopiero jak nie zacznie się sroga zima !

Mróz ścisnął nagle taki, że aż drzewa zaczęły hukać . Podniósł się wicher, pochwycił tumany śniegu  rozhukał się zamiecią.

Myśli córka: 

„Trzeba mi do domu uciekać"

Ale drogi powrotnej wcale znaleźć nie może. To w tę stronę biegnie to w tamtą. Ognisko z oczu straciła. A tu bór coraz gęściejszy, a tu mróz coraz okrutniejszy, a tu zaspy coraz większe. Brnie już po kolana, siły traci senność ją ogarnia

Aż i umarzła na śmierć!!

2/6/21
Geografia
Temat : Klimat Polski cz 2. Pory roku w Polsce . Ćwiczenia. 
Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych. Czynniki wpływające na klimat Polski to :
-szerokość geograficzna i związany z nią kąt padania promieni słonecznych
-wysokość nad poziomem morza 
-ukształtowanie powierzchni 
-odległość od Oceanu Atlantyckiego
-prądy morskie
-dziKliKlimat Polski to- UMIARKOWANY CIEPŁY PRZEJŚCIOWY, jego główną cechą jest zmienność pogody, która wynika z tego że nad Polskę napływa powietrze z różnych kierunków. Często mówimy ,że w Polsce mamy kapryśną pogodę. Bardzo ważną cechą klimatu Polski jest to że wyróżniamy 6 klimatycznych pór roku.
1. PREDWIOŚNIE- MARZEC
2. WIOSNA -KWIECIEŃ I MAJ
3. LATO - CZERWIEC, LIPIEC I SIERPIEŃ (93 DNI)
4. JESIEŃ - WRZESIEŃ I PAŻDZIERNIK
5. PRZEDZIMIE- LISTOPAD
6. ZIMA - GRUDZIEŃ ,STYCZEŃ ,LUTY (89 DNI)
 
ZAD DOM. BARDZO PROSZĘ DOWOLNĄ TECHNIKĄ WYKONAĆ PLAKAT PRZEDSTAWIAJĄCY 6 PÓR ROKU W POLSCE. PROSZĘ WYMYŚLIĆ SYMBOL DLA  KAŻDEJ Z PÓR ROKU BIORĄC POD UWAGĘ CECHY CHARAKTERYZUJĄCE DANĄ PORĘ ROKU.
j. polski
Temat : Bohaterski czyn Alka- czytanie i omówienie fragmentu książki pt."Kamienie na szaniec" A.Kamiński.
Pogadanka na temat dzieci i młodzieży walczącej z okupantem w latach 1939-1945. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu.
Szare  Szeregi- to nazwa Związku Harcerstwa Polskiego działającego w czasie II wojny światowej.
1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę tym samym rozpoczął się największy konflikt zbrojny w Europie i Świecie. Wojna zakończyła się przegraną Niemiec hitlerowskich w 1945 roku.
 
Gramatyka 
Temat : Tryb przypuszczający. cz 1
W JĘZYKU POLSKIM CZSOWNIK MOŻE WYSTĘPOWAĆ W TRZECH TRYBACH
A- TRYB ORZEKAJĄCY - MÓWIĄCY INFORMUJE ,ŻE DANA CZYNNOŚĆ MIAŁA LUB BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE
(PRZYKŁADY: ZJEM ,UGOTOWAŁA, BĘDZIECIE CZYTALI)
 
B- TRYB ROZKAZUJĄCY - MÓWIĄCY DOMAGA SIĘ WYKONANIA CZYNNOŚCI, ROZKAZUJE ,ŻYCZY SOBIE
(PRZYKŁADY: WYJDZ, PISZ, PRZECZYTAJCIE, SŁUCHAJ)
 
C- TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY - MÓWIĄCY WYRAŻA NIEPEWNOŚĆ, PODAJE WARUNKI POD KTÓRYMI CZYNNOŚĆ MOŻE BYĆ SPEŁNIONA. W TYM TRYBIE MÓWIMY O CZYNNOŚCIACH ,KTÓRE SIĘ RZECZYWIŚCIE NIE DZIEJĄ ,LECZ PRZYPUSZCZAMY ,ŻE MOGŁYBY ZAJŚĆ
(PRZYKŁADY: WYGRAŁABYM, USNĄŁBY, POSZLIBYŚMY)
zad dom. Proszę przeglądnij lekcję w podręczniku i spróbuj zrobić jakieś ćwiczenie czasownika w trybie przypuszczającym -oczywiście jeśli potrafisz. 
Dziękuję, p. yola
 
 
 
 
 

1/30/21
Geografia : Temat : Klimat Polski
 
Klimat Polski jest określany jako przejściowy - pomiędzy ciepłym, morskim klimatem zachodniej Europy a kontynentalnym obejmującym Ukrainę i Rosję.

Nad Polską ścierają się  wilgotne masy powietrza znad Atlantyku z bardzo suchymi znad kontynentu.
Powoduje to dużą zmienność pogody z dnia na dzień i duże zróżnicowanie poszczególnych pór roku w kolejnych latach.
Na zachodzie kraju występuje znaczna przewaga wpływów oceanicznych, czyli mniejsze roczne różnice temperatury, wczesna wiosnai lato oraz krótka zima.
Na wschodzie - przewaga wpływów kontynentalnych -większe roczne różnice temperatur, krótkie upalne lato oraz długa i chłodna zima.
Na północy - przewaga wpływów morskich - krótkie i niezbyt upalne lato oraz długa, ciepła zima.
Na południu zaś - przewaga wpływu wyżyn i gór - obfite opady i duże zróżnicowanie lokalnych warunków klimatycznych.
Klimat - Całokształt zjawisk pogodowych utrzymujących się stale na danym obszarze.Klimat ustalamy na podstawie wieloletnich obserwacji.
Pogoda- stan atmosfery w danej chwili. Składniki pogody to - temperatura powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność powietrza,   opady, siła i kierunek wiatru oraz zachmurzenie.
Meteorologia- nauka o pogodzie
zad dom. str.44 ćw 1,2,3 
j.polski
Literatura: Temat Czytanie i omówienie wiersza I Krasickiego "Kruk i lis" klasowa dyskusja na temat morału zawartego w utworze. Ćwiczenia z tekstem.Bajka I Krasickiego "kruk i Lis "jest utworem ,który zawiera naukę dla ludzi- morał. Pod postaciami kruka i lisa autor ukazuje wady ludzkie pychę i głupotę. Autor pokazuje ludziom ,że pycha i próżność i głupota mogą prowadzić do zguby. Lis był w sytuacji beznadziejnej ale przy pomocy sprytu i inteligencji udało mu się zdobyć pożywienie od próżnego ptaka. Poeta chce się pokazać ludziom jak bezkrytyczne słuchanie  opinii innych ludzi doprowadza do utraty własnego rozsądku i zguby.
Gramatyka- przymiotniki charakteryzujące. Ćwiczenia
Zad dom. Proszę podkreśl w wierszu czasowniki i wypisz je w kolejności alfabetycznej. 
Kruk i Lis 

Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny:
Lis niby skromny
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię.
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!

Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Lśniące, jednakie;
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie.»
Więc Kruk w kantaty: skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, Lis go porwał i Kruka zostawił.

Dziękuję p. yola

 
 
 
 
 
1/23/21 Lekcje- Google classroom.
 
1/16/21
Geografia
 Temat :Surowce naturalne Polski cz.I 
Surowce naturalne -ang. natural resources
Ziemia zbudowana jest z różnego rodzaju skał, a skała, jak wiadomo, to naturalny zespół minerałów. Surowce mineralne od wieków były pozyskiwane przez człowieka i wykorzystywane do rozmaitych celów. Stały się podstawą rozwoju przemysłu i umożliwiły postęp techniczny. Współczesne życie nie byłoby bez nich możliwe.
Zapamiętaj!!! 
Bogactwa naturalne  to : wszystkie użyteczne dla człowieka składniki środowiska przyrodniczego.Dzielą się
-na odnawialne, np. woda, lasy, energia wiatrowa, i 
-nieodnawialne, np. surowce mineralne
 
 Surowce mineralne- skały wykorzystywane przez człowieka do różnych celów gospodarczych; wyróżnia się surowce energetyczne (węgle, ropę, gaz, uran), metaliczne (rudy metali), chemiczne (sole, siarka, fosforyty) i skalne (budowlane)
Zad dom. proszę uzupełnij tabelę surowców mineralnych ,tylko nazwę angielską i symbol chemiczny - jeśli potrafisz. 
 
J polski literatura i gramatyka .
Temat : "spotkanie z niewidomą koleżanką " - Czytanie i omówienie treści opowiadania. str.
57 ,58. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat  jak pomagać niepełnosprawnym  kolegom w naszym otoczeniu , o czym należy pamiętć .
O osobach niewidomych mówimy czasem osby niepełnosprawne wzrokowo -oznacza to to samo ,jest to osoba ,która nie widzi lub słabo widzi  ang. blind or visually impaired
 
Tematem naszego opowiadania jest przyjażń dwóch nastolatek z których jedna jest niewidoma. Z tekstu dowiadujemy się ,że Ania mimo swego kalectwa jest ambitną ,mądrą zaradną nastolatką. 
ćwiczenia str 57 i 58 wykonaliśmy samodzielnie lub w grupie w klasie. 
Pamiętajmy że :
Osoba niepełnosprawna, jest taka sama jak my tylko niesprawna fizycznie lub umysłowo, więc aby żyło się jej godnie należy traktować ją tak samo, jak każdego innego człowieka - nie traktować gorzej od siebie samego i bardzo ważne jest dla nich, aby się z nich nie naśmiewać. Niepełnosprawni ludzie potrzebują tego samego co my aby być szczęśliwymi.
Zad dom .str. 60 ćw 3 i 4
Dziękuję p. yola
 
 
 
1/9/21
Historia Powtórka materiału do testu na 1/23/21 .
Powtórka kl. 7  
 1.  Co to jest dynastia?
Dynastia to  ……ród panujący w państwie, gdzie władza monarchy dziedziczona jest z ojca na syna.
 1. Wymień pierwszego I ostatniego władcę dynastii piastowskiej
a) Mieszko I
b) Kazimierz Wielki
3. Kto był pierwszym koronowanym królem Polski i w którym roku była jego koronacja? Bolesław Chrobry – syn Mieszka I w 1025 roku
 
 1. jakie wydarzenie i kiedy to było uważamy za początek państwa polskiego ?
Za początek państwa polskiego uważamy Chrzest Polski w 966 roku.  ( Mieszko I wraz ze swoim ludem przyjął chrzest)
 
 1. Kto zapoczątkował nową dynastię  (Jagiellonów) w Polsce? Ten król uczynił Polskę jednym z najsilniejszych państw w Europie.
Władysław Jagiełło  król Polski 1386 r wielki książę litewski od 1277 r.
 
 
5. podaj datę i wszystko co wiesz na temat Bitwy pod Grunwaldem.
Kto z kim walczył , o co ? i kto wygrał bitwę, kto dowodził wojskiem polskim?
Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w epoce średniowiecza. Miała miejsce 15 lipca 1410 roku. Na stałe zapisała się w świadomości Polaków jako największe zwycięstwo w historii naszego państwa. Polscy i Litewscy rycerze walczyli z Krzyżakami.  Głównym dowódcą był sam król Polski i wielki książę Litwy Władysław Jagiełło.
 
6. co nazywamy Odsieczą wiedeńską- podaj datę i kto dowodził w tej bitwie
Bitwa pod Wiedniem 1683- wojskiem dowodził król Polski Jan III Sobieski.
W walce wzięły udział sławne oddziały wojska  polskiego – tak zwane skrzydlate wojsko Husaria  .
7.  kto to był:
-Kazimierz Pułaski  - bohater polski i amerykański. Był żołnierzem ,który walczył o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Umarł w Ameryce z powodu odniesionych ran w walce pod Savannah ,Georgia.
    - Tadeusz Kościuszko - był głównodowodzącym w powstaniu w roku 1794, który nazywamy od jego nazwiska kościuszkowskim. Jest wielkim  bohaterem w kraju, brał także udział w walkach o niepodległość Ameryki. Jest bohaterem dwojga narodów.  Jego pomniki można spotkać na całym świecie.
 
8  podaj daty trzech rozbiorów Polski (partition of Poland)- jakie państwa podzieliły ziemie polskie między siebie, na jak długo Polska straciła niepodległość?
I rozbiór 1772 Rosja , Prusy i Austria,
II rozbiór 1793 Rosja i Prusy 
III rozbiór Rosja, Prusy i Austria
Trzeci rozbiór to był ostateczny zabór polskich ziem, jakiego dokonały Rosja, Prusy i Austria na podstawie podpisanego 24 października 1795 roku traktatu.
 
9. Polska (Rzeczpospolita Polska) – określ jej położenie w Europie
Polska to kraj znajdujący się w środkowej części Europy, ograniczony od północy przez wody Morza Bałtyckiego zaś od południa przez pasmo Karpat i Sudetów. Sąsiadujący z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki). Stolicą Polski jest Warszawa.
10. pieśń żołnierska z 1797 roku została hymnem narodowym Polski. Czy potrafisz odpowiedzieć  co jest hymnem narodowym Polski.
Mazurek Dąbrowskiego .
 
 
11. jaki język jest językiem urzędowym w Polsce?
Język polski
 
12.   ilu mieszkańców ma Polska i kto w niej mieszka ?
Polska ma 39 milionów mieszkańców  . Ludność Polski to osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Polsce na stałe oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe. 
13. jakie jest ukształtowanie terenu w Polsce?
 Ukształtowanie terenu ma charakter pasowy co oznacza ,że wędrując z północy na południe mijamy kolejno:
A pas pobrzeży bałtyckich
B pas nizin
C pas wyżyn
D pas kotlin podgórskich
E pas gór
 
 
 
I. Proszę wstawić czasowniki w odpowiedniej formie.
1.Piszę (pisać – ja) list ze Słubic.
2. Babciu, nie martw  (martwić się – tryb rozkazujący 2 os. lp)
– jem  (jeść – ja) dobrze i ubieram się  (ubierać się – ja) ciepło.
3. Myślę (myśleć – ja) o Was często i bardzo tęsknię  (tęsknić – ja) za Wami.
4. W tym utworze autor ukazuje (ukazywać) swój dom.
5. Prawa strona symbolizuje  (symbolizować) stronnictwo demokratyczne.
6. Ashley Cole biega (biegać) szybciej od Petra Čecha.
7. Po lewej stronie od wieszaka są (być) drzwi do jasnej i dużej kuchni,
w której znajdują się (znajdować się) plastikowe okna, lodówka, stół z krzesłami, zlew i kuchenka, ale brakuje (brakować) okapu.
8. Obok salonu mieści się . (mieścić się) sypialnia z dwuosobowym łóżkiem, komodą i wyjściem na balkon.
9. Jego przyjaciel niesie . (nieść) półkę na rękach.
10. Oni jadą  (jechać) do nowego domu.
11. Marek i Olga rozwiązują (rozwiązywać) najtrudniejsze zadania matematyczne.
12. Ludzie przechodzą  (przechodzić) obok boiska i nie widzą nowego znaku drogowego .
13. To bardzo smutny wiersz, ale dobrze opisuje  (opisywać) rzeczywistość.
14. Tylko czytelnicy wiedzą (wiedzieć), co się dzieje (dziać się).
15. Paweł sądzi  (sądzić), że to miasto nadaje się (nadawać się) na miejscowość turystyczną.
 
 
 
 
 
II. Proszę wpisać wyrazy w nawiasach we właściwej formie i w dowolnym czasie. Liczby
proszę wyrazić słownie.
1. W Sali znajduje się szesnastu studentów(znajdować się 16 student).
2. Na boisku gra trzech mężczyzn(grać 3 mężczyzna).
3. Ten samochód jest zarejestrowany na pięć osób (5 osoba).
4. Tą windą może jechać dziesięciu ludzi (móc jechać 10 człowiek).
5. W sali  sto pięćdziesiąt dwa  (152) są  dwadzieścia cztery  komputery sprawne. (być sprawnym 24 komputer).
6. Anna i Mariusz Kowalscy są cukiernikami. Dwoje Kowalskich odnosi (2 Kowalski odnosić) sukcesy w swoim zawodzie.
7. Na egzamin zgłosiło się osiemnastu studentów (zgłosić się 18 student).
8. (2 studentka otrzymać) Dwie studentki otrzymały nagrody.
9. Nauczycielki jadą na wycieczkę z dziesięcioma dziećmi (10 dziecko).
 
10. W tej fabryce pracuje stu czterech mężczyzn i trzysta trzy kobiety (pracować 104 mężczyzna)   i (303 kobieta) .
11. Nie mam czterech laptopów ani jednego tabletu . (4 laptop) ani (jeden tablet).
 
12.   Czterdziestu dziewięciu pracowników mieszka (49 pracownik mieszkać) w Słubicach.
13. Z czternastu zawodników startujących (14 startujący zawodnik) do finału   dostało się siedmiu. (dostać się 7).
14. Liczyłem na to, że ten test  zaliczy czternaście osób (zaliczyć 14 osoba),  ale się myliłem, ponieważ test napisała zdecydowana mniejszość.
    15. W tym roku naszą szkołę opuściło pięćdziesięciu dwóch uczniów(opuścić       52 uczniów).
16. Wiatr wiał z prędkością stu osiemdziesięciu kilometrów na godzinę (185) km/h.
17. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o pięćdziesiąt kilometrów na godzinę  (50) km/h można stracić prawo jazdy i zapłacić tysiąc pięćset złotych (1500 złotych) mandatu.
18. Wynajem kawalerki w mieście uniwersyteckim kosztuje tysiąc dwieście trzydzieści złotych(1230 złotych)miesięcznie.
 
19. To siódme kocię przyszło  (to 7 kocię przyjść) na świat tydzień temu.
20. Ilona policzyła, że na sośnie rośnie dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden szyszek. (rosnąć 2341 szyszka).
 
III. Proszę zapisać daty słownie.
1. Urodziłem się przed tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym rokiem  (1989 rok).
2. Do szkoły chodziłem od  tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (1998 rok) do dwutysięcznego dziesiątego roku (2010 rok).
3. Okres między tysiąc dziewięćset osiemnastym  (1918) a  tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym rokiem  (rok 1939)nazywany jest dwudziestoleciem międzywojennym.
4. Ten rękopis pochodzi z tysiąć pięćset sześćdziesiątego pierwszego roku (1561 rok).
5. O roku tysiąc osiemset dwunasym  (roku 1812)  Adam Mickiewicz pisał  w „Panu Tadeuszu”.
6. Trzeci maja tysiąc siedemset dziewięćdziesiąty pierwszy rok  (3.05.1791 rok) to ważna data w historii Polski. (Konstytucja 3 maja)
7.  Jedenastego  listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku (11.11.1918 rok)Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
8. W  dziewięćset sześćdziesiątym szóstym roku(966 rok) polski władca,
książę Mieszko I , przyjął chrzest.
 
J polski .
Temat :"Pokaż jak mnie kochasz?" czytanie i omówienie fragmentu tekstu książki pt" Ciumkowe historie" Swobodna klasowa dyskusja na temat miłości ojcowskiej. 
Ćwiczenia str. 98-103.
Zad dom. str. 101 ćw. 8
Pozdrawiam p. Yola
 
 
 
 
 
20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1